Kim jesteśmy?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest WMB 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1 Maja 86 , 47-480 Pietrowice Wielkie, Polska, której nadano numer NIP PL 6391907249 oraz REGON 240596372. Organem rejestrowym Spółki jest krajowy Rejestr Sądowy w którym Spółka została wpisana pod nr KRS: 0000644291. Dokumenty rejestrowe Spółki przechowywane są w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach mieszczącym się przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach.

W każdej sprawie możesz kontaktować się z nami telefonicznie pod numerami telefonów

tel: 0048 32/415 45 93

tel. kom: 0048 600 850 367

tel. kom: 0048 602 395 202

lub wysyłając e-mail na adres: wmb@wmb.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dla Twojej wygody i bezpieczeństwa powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz kontaktować się z nim we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw, które Ci przysługują zgodnie z RODO.

Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pomocą listu tradycyjnego (ul.1 Maja 86 , 47-480 Pietrowice Wielkie, Polska) lub wysyłając e-mail na adres: wmb@wmb.pl

Zakres danych osobowych, jakie przetwarzamy

Przetwarzany następujące dane osobowe naszych Klientów:

 1. imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy
 2. adres e-mail
 3. nr telefonu
 4. adres dostawy
 5. nr NIP - jeśli klient poprosi o wystawienie FV zamiast paragonu
 6. adres rejestrowy podmiotu na który wystawiane jest FV - jeśli jest inny niż adres dostawy

Po co i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia naszych prawnie usprawiedliwionych celów, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które wyrazisz zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług naszych oraz naszych partnerów przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Pamiętaj, że jako osobie, której dane przetwarzamy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

A więc Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zawarcia umowy/świadczenia usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą;
 • wykonania umowy /świadczenia usług, którą zawarliśmy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako Administratorze;
 • analitycznym [doboru produktów i usług do Twoich potrzeb, optymalizacji naszych produktów w oparciu o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.];
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 • przekazywania Ci informacji m.in. o zmianach naszego regulaminu sklepu internetowego, cennika, o zmianie adresu lub siedziby na wskazany adres na podstawie Twojej zgody;
 • stosowania marketingu bezpośredniego w tym organizowania i przeprowadzania konkursów, innych akcji marketingowych, informowanie o promocjach i nowościach w oparciu o Twoją zgodę;

Powyższe oznacza, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Twoje dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

Czy muszę podawać Wam moje dane osobowe?

Podstawowym powodem, dla którego podajesz nam swoje dane osobowe jest realizacja usług przez nas dla Ciebie. Chodzi np. o usługę sprzedaży naszych produktów, którymi jesteś zainteresowany. Podanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy sprzedaży. Innymi słowy: jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli Ci nic sprzedać.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Nie udostępniamy danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Twoje dane możemy powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, ale zawsze odbywa się to na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W praktyce Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi współpracujemy, w szczególności: naszym partnerom handlowym, firmom informatycznym, firmie księgowej, firmie windykacyjnej, firmie ubezpieczeniowej, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, firmom archiwizującym dokumenty, agencjom marketingowym, kancelarii prawniczej.

Jeżeli korzystasz z naszego sklepu internetowego Twoje dane osobowe zostaną przekazane do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 1. świadczeniem przez Bank na rzecz naszego sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów naszego sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna jw.) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych przez nasz sklep internetowy, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna jw.)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ptk. 1 i 2 , Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:

 • w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową;

 • posprzedażowej obsługi (w tym rozpatrzenia reklamacji);

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych);

 • do czasu zgłoszenia przez Ciebie żądania usunięcia danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Twoje prawa:

Powyżej wskazaliśmy, że masz prawo zgłosić sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas. Ale to tylko jedno z Twoich praw. Poza prawem sprzeciwu, RODO masz również prawo do:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego lub w celu profilowania, którego dokonujemy - szczegóły opisaliśmy w punkcie Profilowanie;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody wycofaniem tej zgody.

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa wymienione w pkt od 1. do 6. możesz zrealizować poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych w sposób podany na wstępie, lub korzystając z funkcji sklepu wmb.com.pl dostępnej pod linkiem (dla zalogowanych kont) https://www.regipro.com.pl/module/psgdpr/gdpr

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia możesz zrealizować kontaktując się:

Na terenie Polski:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Dla innych krajów:

Anglia:

Information Commissioner's Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Tel: 0303 123 1113 (local rate) or 01625 545 745 if you prefer to use a national rate number

Fax: 01625 524 510

Szkocja:

Information Commissioner's Office

45 Melville Street

Edinburgh

EH3 7HL

Tel: 0303 123 1115

Email: scotland@ico.org.uk

Walia:

Information Commissioner's Office

2nd floor

Churchill House

Churchill way

Cardiff

CF10 2HH

Tel: 016 2554 5297

Email: wales@ico.org.uk

Irlandia Północna:

Information Commissioner's Office

3rd Floor

14 Cromac Place

Belfast

BT7 2JB

Tel: 028 9027 8757 or 0303 123 1114

Email: ni@ico.org.uk

Niemcy:

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

- Husarenstr. 30 - 53117 Bonn

Telefon: +49 (0)228-997799-0

Fax: +49 (0)228-997799-5550

Email: poststelle@bfdi.bund.de

Belgia:

Autorité de protection des données

Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

Austria:

Österreichische Datenschutzbehörde

Wickenburggasse 8

1080 Wien

Telefon: +43 1 52 152-0

Email: dsb@dsb.gv.at

Portugalia:

Comissão Nacional de Protecção de Dados

Av. D. Carlos I, 134 - 1.º

1200-651 Lisboa

Portugal

Telephone: (+ 351) 21 392 84 00

Fax: (+ 351) 21 397 68 32

Email: geral@cnpd.pt  

Finlandia

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: stietosuoja@om.fi


W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

Profilowanie

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej pod Twoje potrzeby oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą (najczęściej Tobą), a nami, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, możemy stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań - np. tego co interesuje Cię w naszej ofercie oraz w jakim wzorze, kolorze. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, data urodzenia, adresy stron www, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów, kwota planowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na Ciebie jako osobę, której dane dotyczą. Wdrażamy właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Przysługuje Ci prawo  wniesienia sprzeciwu wobec profilowania Twoich danych. Konsekwencją Twojego sprzeciwu może być fakt, że przesyłane do Ciebie informacje marketingowe mogą nie pokrywać się z Twoimi potrzebami/ zainteresowaniami oraz że nie będziesz miał możliwość skorzystania z naszej oferty rabatowej, bowiem dane o kwotach wcześniej wydanych u nas pieniędzy, nie będą automatycznie przetwarzane, a więc rabaty nie naliczą się automatycznie.

Polityka cookies

Ten serwis internetowy zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Jesteśmy operatorem tego serwisu i podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Pliki (cookies) wykorzystujemy w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

 • możliwości logowania do serwisu;

 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Ten serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nimi reklamodawcom.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Inne postanowienia

w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce "Polityka prywatności".