Regulamin sklepu Regipro

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy Regipro, którego właścicielem jest WMB 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul.1 Maja 86 47-480 Pietrowice Wielkie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000644291, REGON: 240596372, NIP: 639-19-07-249., dostępny pod adresem regipro.com.pl zwanym dalej Sklepem internetowym Regipro lub Sklepem

§1 Postanowienia ogólne:

Sprzedaż odbywa się za pomocą sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym — zwanym dalej „Kupującym” i spółką WMB2 opisaną powyżej za pośrednictwem sklepu internetowego Regipro dostępnym pod adresem regipro.com.pl — zwanym dalej „Sprzedającym”.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez Kupującego niniejszego regulaminu. Zawartość Sklepu Internetowego regipro.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Sklep regipro.com.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych korekt i zmian w zakresie asortymentu i cen lub terminów dostaw.

§2 Ceny towarów:

Ceny wszystkich towarów są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Do zakupionego towaru Sklep wystawia fakturę VAT. Na życzenie Kupującego wystawiany jest paragon.

Sklep  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia na dany towar.

§3 Formy płatności na terenie Polski:

Kupujący ma do wyboru poniższe formy płatności:

Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwane przez bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

lub

Tradycyjny przelew bankowy — bezpośrednio na konto Sprzedającego. Płatności należy dokonywać na konto:

WMB 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. 1 Maja 86 47-448 Pietrowice Wielkie

ING BSK O/Racibórz 27 1050 1328 1000 0023 1507 8556

W tytule przelewu Kupujący powinien podać numer zamówienia, otrzymany drogą mailową.

Kupujący ma 7 dni na uiszczenie opłaty (od momentu potwierdzenia zamówienia za pomocą formularza na stronie sklepu). Po upływie tego terminu Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.

lub

płatność przy dostawie kurierskiej (za pobraniem)

 

§4 Realizacja zamówień:

Zamówienia rozpatrywane są przez 24h na dobę za pomocą formularza zamówienia na stronie sklepu. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji, należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu oraz zatwierdzić przyciskiem „Złóż Zamówienie”. Sklep Regipro wysyła zamówienia (przesyłki) do Kupujących od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sklep Regipro zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia oraz odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku niekompletnych informacji podanych w formularzu. W takim przypadku pracownik Sklepu Regipro skontaktuje się z Kupującym w celu sprostowania niejasności. Jeśli kontakt okaże się niemożliwy, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez informowania Kupującego.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu Regipro. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Kupujący jest informowany najpóźniej w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia o niemożliwości świadczenia przez sklep Regipro zamówionego towaru. W takim przypadku Kupujący podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Zamówienie Kupującego przekazywane jest do realizacji (przygotowania i wysyłki zamówionego towaru na adres wskazany przez Kupującego) po zaksięgowaniu zapłaty przez Sprzedającego. .

Kupujący, na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia, zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia oraz etapach jego realizacji.

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówienie było zrealizowane w przeciągu jednego dnia roboczego od momentu zaksięgowania zapłaty Ze względu na nieprzewidywalne wydarzenia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zamówienia do dziesięciu dni roboczych od momentu zaksięgowania należności od Kupującego. W przypadku, gdy realizacja będzie wymagała dłuższego czasu, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem wyjaśnienia sytuacji.

Kupujący może poinformować o zmianie lub wycofaniu zamówienia kontaktując się ze Sprzedającym. Dane kontaktowe zawarte są w zakładce „O nas” na stronie regipro.com.pl

§5 Sposoby i koszty transportu:

Gotowe zamówienie dostarczone będzie do Kupującego poprzez firmę kurierską lub transportem dedykowanym.

Koszt dostawy ponosi Kupujący. Dla przesyłki na terenie Polski koszt zależny jest od wielkości zamówienia i wynosi od 40 do 2000 zł brutto. W wypadku przekroczenia maksymalnej wielkości dla wysyłki kurierskiej do wyboru zostaje transport dedykowany.

Koszt dostawy zostanie doliczony automatycznie do sumy zamówienia i przedstawiony Kupującemu przed złożeniem zamówienia.

W przypadku zakupu towarów więcej niż jednego producenta, koszt transportu może ulec zwiększeniu.

§6 Nowości i sprzedaż promocyjna:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do: wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego oraz do ich wycofywania zmiany parametrów, cen i opisów wszystkich produktów dostępnych w sklepie regipro.pl przeprowadzania akcji promocyjnych oraz ich odwoływania i wprowadzania w nich zmian.

Ilość produktów w akcjach promocyjnych i wyprzedażowych jest ograniczona. W przypadku zbyt dużej ilości ofert kupna decyduje ich kolejność. Sprzedający ma prawo do niezrealizowania umów sprzedaży w przypadku braku towaru na magazynie.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wycofania ze sprzedaży produktów występujących na stronach sklepu.

§7 Zwroty i reklamacje:

1. Definicje

 

  1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

  2. Konsument -  oznacza osobę fizyczną, która zawiera Umowę sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

2. Zwroty

Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. 

Zwrot towaru jest możliwy tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy towar nie posiada śladów użytkowania oraz nie jest uszkodzony.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru i kosztowi dostawy (zwracana jest równowartość najtańszej dostępnej formy transportu przy składaniu zamówienia). W takim wypadku pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.

3. Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Biurem Obsługi Klienta (zakładka kontakt) w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar z wadą fabryczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Klient może złożyć reklamacje do 14 dni od otrzymania towaru poprzez wysłanie maila na adres: wmb@wmb.pl, albo korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na sklepie w dziale Kontakt.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za tzw. pobraniem.

W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Klient niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

Towary sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta.

 

§8 Polityka prywatności:

Polityka przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie regipro.com.pl

§9 Inne postanowienia:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce "Polityka prywatności".